แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 – 2

ใบงานบทที่ 1

 

วิทยาการจัดการและการบริหาร

 

 

เสนอ

 

ผศ.ดร.ไพโรจน์   อุลิต

 

 

 

ทำโดย

 

นายอธิพงศ์   กลีบมาลัย

รหัส 75079104

 

 

 

โครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

และผู้บริหารสถานศึกษาประจำการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำถามท้ายบทที่  1

 

1. การบริหารคืออะไร ? มีความหมายตรงกับอะไร ? จงอธิบาย

การบริหารคือ การดำเนินการ เพื่อให้เกิดการ  การวางแผน  การจัดองค์กร การจัดการบุคคล การอำนวยการ และการควบคุมให้องค์กรดำเนินไปตามจุดประสงค์ที่องค์การกำหนดไว้

การบริหารมีความหมายตรงกับการจัดการ แต่การบริหารจะใช้กับวงการศึกษา ส่วนการจัดการจะใช้ในวงการธุรกิจ ซึ่งเป็นกระบวนการประสาร และจัดการเรื่องทรัพยากรเพื่อประโยชน์ความสำเร็จขององค์การโดยอาศัยบุคลากร เทคนิครวมทั้งข้อมูลข่าวสาร

 

2. การเคลื่อนไหวด้านมนุษยสัมพันธ์ และพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการบริหารเกิดขึ้นเพราะใด ? จงอธิบาย

            การเคลื่อนไหวด้านมนุษยสัมพันธ์ และพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการบริหารเกิดขึ้นเพราะ การบริหารงานที่เน้นงานหรือผลงาน เป็นการตระหนักเรื่องงาน ผลตอบแทน โดยจะมีการประท้วงกันบ่อย ๆ จึงต้องเอาใจใส่ในเรื่องคนหรือบุคลากรมากขึ้น มีการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ เอาใจใส่เรื่องสิ่งแวดล้อมในการทำงาน มีความรู้ด้านพฤติกรรมศาสนา และความคิดเชิงระบบ มองการไกลในการดำเนินงานในองค์การอย่างมีเหตุผล เอาใจใส่ทั้งคนและงานไปพร้อม ๆ กัน

 

3. จงยกหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ท่านนับถือซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหาร พร้อมอธิบายพอสังเขป

            หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร คือ ต้องเริ่มที่การบริหารตนเอง ด้วยอกุศลกรรม บท 4 ของความเป็นมนุษย์ได้แก่ ไม่ฆ่า ไม่ลัก ไม่ประพฤติผิดในกามและไม่พูดปด พูดเท็จและงดเว้นจากอบายมุข 6 เช่น สุรา, เที่ยวกลางคืน, เที่ยวประเวณี, การพนัน และทำงานอย่างเต็มความสามารถด้วย  อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ  พอใจ, วิริยะ ขยัน, จิตตะ ตั้งใจ, วิมังสา เข้าใจ และ บริหารงานกับบุคคลโดยไม่มี อคติ 4 คือ ลำเอียงเพราะรัก, ชัง, โง่เขลา, กลัวและมีความพร้อมให้กับผู้ร่วมงานด้วยสังคหะวัตถุ 4 คือ ทาน, ปิยะวาจา, อัตถจริยา, สมานัตตาและพรหมวิหาร 4 คือ เมตตากรุณา, มุทิตาและอุเบกขา

4. ในการบริหารงานของท่านด้านการวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าทำงาน   การบริหารงานบุคคล การอำนวยการ และการควบคุม ที่ผ่านมา ท่านประสบความสำเร็จในเรื่องอะไร ? ประสบปัญหาในเรื่องอะไรมากที่สุด ? เพราะอะไร ?

            สำเร็จเรื่อง อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนจากภัยน้ำท่วม จังหวัดอ่างทอง            เพราะ  เป็นการดำเนินงานที่มีข้อจำกัดหลายเรื่อง ทั้งเวลา งบประมาณ บุคคล สถานที่ ซึ่งข้าพเจ้าได้ประสานงานกับหลายหน่วยงาน องค์กรและบุคคล จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือและทรัพยากรต่าง ๆ ในการดำเนินงานโดยการประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในจังหวัดอ่างทอง ได้ประสานงานกับบุคคลทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและบุคคลต่าง ๆ ร่วมดำเนินงาน ส่วนงบประมาณได้การสนับสนุนจากคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาและงบพัฒนาของจังหวัดอ่างทอง เวลาในการดำเนินการในวันที่ 20 24 พฤศจิกายน 2549 ทุก อบต. ทั่วทั้งจังหวัดอ่างทอง ในที่สุดได้ดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จ มีผู้มาร่วมงานจำนวนมาก งานบรรลุวัตถุประสงค์

            มีปัญหามากเรื่อง  การควบคุมบุคลากร  เพราะ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานสูง สามารถดำเนินงานที่เรามอบหมายให้ทำได้เป็นอย่างดี แต่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมาก ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น นอกจากผู้อำนวยการคนเดียว ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ประสานงานและเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานโดยตรง  บุคลากรที่ร่วมงานด้วยจะไม่ค่อยปฏิบัติตาม  อย่างไรก็ตามเพื่อให้งานที่ดำเนินการประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องใช้ธรรมะต่าง ๆ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ได้แก่ ความอดทน และใช้การบริหารแบบการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

 

5. การวางแผนคืออะไร ?  สำคัญอย่างไร ?  การทำงานโดยไม่มีแผนจะเกิดอะไรขึ้น ? เพราะเหตุใด ?        

            การวางแผน (Planing) คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการกระทำและทรัพยากรไว้ล่วงหน้า ซึ่งแต่ละแผนจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับจุดหมาย การกระทำ ทรัพยากรและรายละเอียดอื่น ๆ ตามชนิดของแผน

 

 

            มีความสำคัญคือ

1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดในอนาคต

2. ทำให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร

3. ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ปรารถนา

4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อน

5. ทำให้เกิดความแจ่มใสชัดเจนในการดำเนินงาน     

            การทำงานโดยไม่มีแผนจะเกิดผลเสีย ได้แก่

            – มีความลังเลในการตัดสินใจ ขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน

            – ขาดความรอบคอบในการดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับบริบทของงาน

            – ไม่สามารถควบคุมงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนได้

            – ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน          

                                                                                                                                

6. องค์การและกรอบอัตรากำลังมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ? ทั้งสองเรื่องมีความสำคัญต่อแผนอย่างไร ?

            องค์การเป็นการจัดการภารกิจที่ซับซ้อนให้เป็นหน่วยที่จัดการได้โดยมีบุคคลรับผิดชอบ  จะต้องมีการจัดระบบงาน และภาระงานให้บุคลากรแต่ละคน ให้สามารถทำหน้าที่เป็นหมู่คณะได้อย่างเหมาะสม ส่วนกรอบอัตรากำลังเป็นการจัดบุคคลในการทำงานอย่างเหมาะกับงานทั้งจำนวนและคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งที่จะปฏิบัติงาน 

            มีความสำคัญต่อแผน เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะดำเนินกิจกรรม ส่วนการจัดองค์การเป็นการจัดระบบงาน ภาระงานของบุคคลตลอดจนการประสานงาน  ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนสำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์

 

7. มีกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมีอะไรบ้าง ? จงระบุพร้อมคำอธิบายมา ๕กิจกรรม

            กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลได้แก่

            1. กิจกรรมการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้นำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตในการทำงาน และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯ

            2. กิจกรรมทัศนะศึกษาดูงาน เพื่อเปิดโลกทัศน์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมกำลังใจในการทำงาน และเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

            3. กิจกรรมการประชุมตามนโยบายเพื่อแสดงความคิดเห็นของแต่ละหน่วยงานโดยให้มีความเข้าใจตรงกัน ปฏิบัติงานไปในทางเดียวกัน ทำให้งานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

            4. กิจกรรมกีฬา  นันทนาการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสามัคคี รู้แพ้รู้ชนะ

            5. กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาให้ครูได้มีการเลื่อนวิทยฐานะ

 

8.จงอธิบายคำต่อไปนี้พอสังเขป

              ผู้บริหาร

หมายถึง ผู้นำที่ดี และมีภาวะผู้นำที่ดี มีลักษณะ และทักษะ ที่สามารถนำได้ทุกสถานการณ์ ปกติ ฉุกเฉินเต็มไปด้วยปัญหาเฉพาะหน้า หรือในสถานการณ์สบายๆ หรือไม่แน่นอน

              ผู้นำและภาวะผู้นำ 

            หมายถึงกระบวนการใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆของกลุ่มในการตั้งและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นผู้นำที่ดี จึงต้องเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลและบทบาทเหนือผู้อื่น ทั้งนี้โดยอาศัยอำนาจบารมีแห่งตน และหรือ อำนาจที่มอบมาตามข้อกำหนดที่ทำให้ผู้อื่นยอมรับอำนาจและปฏิบัติตาม ผู้บริหารที่ดีจึงต้องเป็นผู้นำที่ จะเป็นผู้บริหารที่อาศัยอำนาจที่กำหนดมาจากภายนอก ไม่เป็นการเพียงพอ

              การตัดสินใจ

เป็นเลือกทางเลือกโดยเฉพาะในขั้นตอนก่อนวางแผนตามที่กล่าวมาแล้ว การตัดสินใจที่ดีต้องมีขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ที่เหมาะสม เพื่อมิให้การตัดสินใจขาดการตั้งอยู่บนข้อมูล และเหตุผล ขั้นตอนสำคัญ คือ  มีการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมหรือบริบทขององค์กรตลอดเวลา  รับรู้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ระบุปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวข้อง และเป็นผลประโยชน์ขององค์กร คาดคะเนอนาคต กำหนดทางเลือกเพื่อเดินสู่อนาคต  การศึกษาและเลือกทางเลือก วางแผนแลควบคุมดำเนินการ ให้แผนบังเกิดผล

9. การควบคุมคืออะไร ? สำคัญอย่างไร ? จงอธิบาย

            การควบคุม คือ การดำเนินการในการควบคุมให้งานก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จตามเงื่อนเวลา และผลงานมีคุณภาพตามมาตร

มีความสำคัญ คือ เป็นการทำให้งานเป็นระบบสมบูรณ์  โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ และมาตรฐานในการปฏิบัติงานการประเมิน การปฏิบัติจริง  การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริงกับวัตถุประสงค์และมาตรฐานที่วางไว้  การดำเนินการที่เหมาะสมกับผลที่ได้ เช่น

          หากผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมาตรฐานที่กำหนดไว้ อาจให้รางวัล

ชมเชย   รับรองผล ประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ

          หากผลหย่อนจากวัตถุประสงค์ และยังไม่ได้มาตรฐาน ต้องหาสาเหตุของ

ปัญหา แล้ว  การดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้ได้ตามวัตถุประสงค์และมาตรฐาน

 

10. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ต่อไปนี้กับการศึกษา

  ประชากรศาสตร์ 

เป็นศาสตร์ที่หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษามักละเลย มักไม่มีการจัดการเรียนการสอน แต่ในความเป็นจริง ศาสตร์ด้านนี้มีความสำคัญต่อผู้นำทางการศึกการศึกษามาก เพราะต้องเกี่ยวข้องกับประชากรตั้งแต่เกิดจนตายต้องมีการศึกษา โดยทราบขนาดของประชากร การกระจายตัวของประชากร เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นเข้า หรือการย้ายถิ่นออกด้วยเหตุผลภูมิหลังต่าง ๆ กันองค์ประกอบของประชากรด้านอายุ เพศ ถิ่นที่อยู่อาศัย การสมรส เศรษฐกิจ การศึกษา เชื้อชาติ  ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา  การเปลี่ยนแปลงประชากร ซึ่งเป็นผลมาจาก การเจริญพันธุ์ สภาวะการตาย และการย้ายถิ่น  การลด/ เพิ่มการเจริญพันธุ์ การลดการตาย การควบคุมการย้ายถิ่น โดยเป็นการจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

  จิตวิทยา

เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อเข้าใจความรู้สึกนึกคิดและ

ธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นทรัพยากรในการบริหารทุกด้าน โดยเฉพาะการบริหารการศึกษาจิตวิทยาได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารนับแต่มีการเคลื่อนไหวด้านมนุษยสัมพันธ์ ภายหลังที่ได้มีการเริ่มทฤษฎีการบริหารงานงานเชิงวิทยาศาสตร์มาระยะหนึ่ง และมีบทบาทมากขึ้นตามลำดับในทุกมิติของการบริหาร โดยมีสาระความรู้ที่สำคัญที่เกี่ยวกับการบริหาร คือ  พัฒนาการมนุษย์จากเกิดจนตายธรรมชาติ และกิจพัฒนาการในแต่ละวัย  การเรียนรู้การสอน  มนุษยสัมพันธ์  ภาวะผู้นำ ผู้นำ ลักษณะผู้นำ การพัฒนาผู้นำ  จิตวิทยาองค์การ  ขวัญกำลังใจ  การจูงใจ  การให้แรงเสริม  การประสาน การสื่อสาร   การประเมินการปฏิบัติ  ทีมงาน การสร้างทีมงาน การภักดีองค์การ  การประชาสัมพันธ์ การตลาด จิตวิทยามวลชน   การจัดการความขัดแย้ง  การวัดผลการศึกษา

จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารทุกคน จะต้องแสวงหาความรู้ทางจิตวิทยาไว้เสมอ

  สังคมวิทยา

เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการรวมกลุ่มของมนุษย์ มนุษย์ธรรมชาติเป็นสัตว์สังคมที่ผู้นำจะต้องรู้ธรรมชาติ  แม้ทางจิตวิทยาจะได้กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์มาระดับหนึ่ง แต่เพื่อให้เข้าใจเรื่องการรวมกลุ่มที่ดี ผู้นำจะสามารถใช้ความเข้าใจนี้จัดการให้เกิดสังคม และบรรยากาศที่ดีในการบริหารจัดการ สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้นำทางการศึกษาจะต้องศึกษา คือ  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อสนองต่อความต้องการทางสังคม  การกล่อมเกลาทางสังคม ศาสนา ศิลปะ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม อุดมการณ์  เกณฑ์ ค่านิยม ปทัสถานทางสังคม ชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน  สถาบันทางสังคม  การจำแนกทางสังคม  วิถีชีวิต และชั้นทางสังคม  การพัฒนาเมือง ชานเมือง  การพัฒนาชนบท การพัฒนาชุมชน

ผู้บริหารจะต้องทราบความจริงตามกรอบของสังคมวิทยาในเขตบริการอย่างแม่นยำ เป็นเบื้องต้น และต้องทราบความรู้ทางสังคมนอกเขตบริการตามมาด้วย ถ้าทำได้ จะมีการบริหารการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&

ใบงานบทที่ 2

 

การจัดการคุณภาพการศึกษา

 

 

เสนอ

 

ผศ.ดร.ไพโรจน์   อุลิต

 

 

 

ทำโดย

 

นายอธิพงศ์   กลีบมาลัย

รหัส 75079104

 

 

 

โครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

และผู้บริหารสถานศึกษาประจำการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำถามท้ายบทที่  2

 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ เริ่มต้นจากแนวคิดเกี่ยวกับอะไร ? และเริ่มต้นที่ประเทศใด ?

            แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ เริ่มต้นจากแนวคิดเกี่ยวกับ เรื่องคุณภาพ และได้เริ่มต้นที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา

 

2.ให้สรุปวิวัฒนาการเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพแบบมุ่งทั้งองค์การมาพอสังเขป

                 ปี ค..1903 Frederick Taylor ชาวสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มสอนวิธีบริหารโรงงานโดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของวิชาวิศวกรอุตสาหกรรม ค..1924 ได้มีการเริ่มควบคุมสินค้าอย่างเป็นระบบและเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับ statistical quality control(SQC) ต่อมาปี ค..1940 ได้นำเทคนิคการสุ่มตัวอย่างทางสถิติมาประยุกต์ใช้  โดยสหรัฐอเมริกาได้ทำเอกสาร  การควบคุมคุณภาพการผลิตอาวุธสงครามโดยได้นำหลักสถิติมาใช้ในการบริหารให้เกิดคุณภาพ    ในปี ค..1949 ญี่ปุ่นได้เริ่มต้นพัฒนาคุณภาพ โดยมีการพัฒนากิจกรรมกลุ่มคุณภาพถึงขั้นที่เรียกว่า การควบคุมคุณภาพทั้งองค์การ (Total Quality Control : TQC) ในช่วงทศวรรษ 1980 ได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยเน้นการบริหารที่มีคุณภาพ โดยกำหนดเป็นมาตรฐานสากล เรียกว่า ISO 9000  โดยประกาศใช้เมื่อปี ค..1987 

 

3.รางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award   หมายถึงอะไร ?

            ระบบการให้รางวัลระดับชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับบริษัทที่ได้มาตรฐานคุณภาพโดยพิจารณาจากระบบการบริหารคุณภาพ(Quality Management System)

 

4. หลักการสำคัญของระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การมีอะไรบ้าง ?

            เป็นกระบวนการที่เน้นการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยเน้นหลักการที่สำคัญ  3 ประการได้แก่ การมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focus) การปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement) และ การให้ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Involvement)

 

5.จงเติมชื่อผู้แต่งหนังสือพร้อมระบุปี ค.ศ.ที่แต่งในตารางข้างล่างนี้

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ปีที่พิมพ์เผยแพร่

Introduction to Total Quality

Goetsch,and Davis

1994

Quality is Free  

Joseph M.Juran

1979

Quality,Productivity and Competitive Position

W.Edward Deming

1982

Quality  Without  Tears : the Art of Hassle-Free Management

Philip  Crosby

1984

Total Quality Management in Education

Sallis,Edward

1992

 

6. การจัดการคุณภาพการศึกษามีความสำคัญอย่างไร ?

            มีความสำคัญคือ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมีกลยุทธและการวางแผนการทำงาน เพื่อพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบุคคล มีระบบการบริหารในการจัดการศึกษา โดยทำให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีความพึงพอใจในคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของการบริหารและการจัดการศึกษา

 

7.  คุณภาพ หมายถึงอะไร ?

            คุณภาพ หมายถึง ระดับมาตรฐานในการผลิตหรือระดับมาตรฐานของผลงานตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการ ที่ต้องการและคาดหวังไว้ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดเหมาะกับการนำไปใช้ประโยชน์และถูกต้องตามวัตถุประสงค์

 

8. การจัดการคุณภาพ  หมายถึงอะไร ?

                 กิจกรรมหรือกระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคลากร การอำนวยการ และการควบคุมการใช้ทรัพยากรผ่านบุคคลอื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

 

9. การบริหารคุณภาพแบบมุ่งทั้งองค์การ(TQM) มีหลักการที่สำคัญ อะไรบ้าง ?

            การบริหารคุณภาพแบบมุ่งทั้งองค์การ(TQM) มีหลักการที่สำคัญ มี 3 ประการ คือการมุ่งให้ความสำคัญกับลูกค้า(Customer Focus)หรือผู้รับบริการ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement)และการเข้ามีส่วนร่วมของทุกคนในองค์การ( Total Involvement)

 

10. จงสรุปว่าระบบบริหารแบบ TQM มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ?

            สรุปว่าระบบบริหารแบบ TQM มีองค์ประกอบ ได้แก่

                        1 ภาวะผู้นำ(leadership)

                        2 การศึกษาและการฝึกอบรม(Education and Training)

                        3 โครงสร้างสนับสนุน (Supportive Structure)

                        4 การติดต่อสื่อสาร(communications)

                        5 การพิจารณาความชอบ(Reward and Recognition)

                        6 การวัดผล (Measurement)  

 

11. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้อย่างไร ? อธิบายและยกตัวอย่างพอสังเขป

            แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้คือ การจัดการคุณภาพการศึกษามีพื้นฐานมาจาก หลักการควบคุมเป็นหน้าที่หลักในการจัดการคุณภาพการศึกษาเชิงระบบ โดยมีการกำหนดมาตรฐานและแผนการทำงาน มีการติดตามประเมินผล และมุ่งเน้นความสำคัญของนักศึกษา มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง และให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการทำงานที่ดีและถูกต้อง ซึ่งจะนำมาสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เช่น ได้สั่งสอนผู้เรียนจบการศึกษาแล้วได้งานทำที่ดีทำชื่อเสียงให้กับประเทศ และชื่อเสียงของสถานศึกษา

 

12. นโยบายคุณภาพ(Quality Policy) ของเดมิ่ง 14 ประการ (Deming’s 14 point) สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาได้อย่างไรบ้าง

                 นโยบายคุณภาพ(Quality Policy) ของเดมิ่ง 14 ประการ (Deming’s 14 point) สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาได้โดยกำหนดเป้าหมายที่แน่นอนเพื่อปรับปรุง ศึกษาค้นคว้าและนำนวัตกรรม ยอมรับแนวคิดปรัชญาใหม่ ๆ ของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ตัดสินใจร่วมกัน นอกจากนี้จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการในด้านต่างๆ สนใจและยอมรับแนวคิดของนักศึกษา

                  ได้จัดการฝึกอบรมความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพให้กับบุคลากรในหน่วยงานทุกคนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพื่อสร้างภาวะผู้นำ ให้บุคลากรทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้เกิดความยุติธรรมกับทุกคน สร้างความมั่นใจให้ทุกคนกล้าถาม      กล้าแสดงความคิดเห็น  เน้นการกระตุ้นให้ทุกคนมีแรงจูงใจที่จะทำงาน  โดยให้ร่วมกันทำงาน   เป็นทีมเน้นการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพ ได้สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เป็น และฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนและรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย

 

13. ประเด็นอภิปราย

1)      การบริหารสถานศึกษาโดยใช้วงจร PDCA ทำอย่างไร

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  ฝ่าย ได้แก่  งานวิชาการ  งานบุคลากร งานการเงินและงบประมาณ งานบริหารทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ PDCA   โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ครู ผู้ปกครองนักศึกษา นักศึกษา  องค์กรปกครองท้องถิ่น  วัด   มัสยิด   มีคณะกรรม การสถานศึกษา  โดยผู้บริหาร  มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบ  ช่วยเหลือ เสนอแนะ  ควบคุม ดูแล และติดตาม โดยกำหนดปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมาย  การพัฒนาไว้ ดังนี้

ปรัชญา ของวิทยาลัยฯ  เรียนดี  มีฝีมือยึด  ถือคุณธรรม

วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยฯ  จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  แก้ปัญหาการทะเลาะ วิวาท และพัฒนาจิตใจนักศึกษาให้ห่างไกลสิ่งเสพติด เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตามศักยภาพ  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ได้กำหนดพันธกิจเพื่อเป็นทิศทางและภาระรับผิดชอบไว้  4  ประการได้แก่

1.  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการของวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯ กับชุมชน

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ

4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมเต็มตามศักยภาพ

เป้าประสงค์

1.  สถานศึกษาบริหารจัดการเป็นระบบตามมาตรฐานด้านการจัดการ

2.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3.  ครูทุกคนมีเจตคติ  ความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงาน ตาม 

     มาตรฐานวิชาชีพ

4.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา และมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ

    กลยุทธ์

1.  ปรับโครงสร้างระบบบริหารจัดการ

2.  การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโดยมีการนิเทศ  ควบคุม  ติดตาม และ

     ประเมินผล  

3.  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4.  พัฒนาคุณภาพของครูและพัฒนานักศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

 

2)      จากคำกล่าวที่ว่า การป้องกันดีกว่าการแก้ปัญหา ท่านเห็นด้วยหรือไม่ จง

ยกตัวอย่างประกอบ

   คำกล่าวที่ว่า การป้องกันดีกว่าการแก้ปัญหา ข้าพเจ้าเห็นด้วย เช่น การให้

ความรู้เกี่ยวกับ วินัยของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้   ถึงระเบียบวินัยของราชการ และโทษของความผิด เป็นการป้องกันดีกว่ามาแก้ปัญหาทีหลัง

 

3)      การบริหารโดยข้อมูลจริง(Management by Fact) มีประโยชน์ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจหรือไม่ ? อย่างไร ?

การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง : Managing by Fact มีประโยชน์ในการ

แก้ปัญหาและการตัดสินใจ เพราะสามารถเข้าใจสถานการณ์ที่เห็นของจริง และข้อมูลจริงที่จำเป็นในการนำมาเปรียบเทียบกับการใช้ทฤษฎีที่ถูกต้องมายืนยันผลของข้อมูล และใช้หลักการพื้นฐานในการแก้ปัญหา และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการรับทราบกฏความจริงและหลักปฏิบัติจริงของประสิทธิภาพและวิธีการทำงาน ที่สูญเปล่าน้อยที่สุด เพื่อที่จะใช้เป็น model ในการทำงาน เป็นเครื่องช่วยหาจุดอ่อน จุดสูญเปล่า จุดเปลืองต้นทุน ของสถานที่จริง ของจริง และข้อมูลจริง

 

4)      บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการคุณภาพการศึกษาควรเป็นอย่างไรบ้าง ?

   บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการคุณภาพการศึกษาควรมี

วิสัยทัศน์ มีแนวคิดทางวิชาการ ที่ก้าวหน้า สามารถวิเคราะห์องค์การได้อย่างถูกต้อง

               ต้องคิดและทดสอบความคิด คือนำความคิดมาประชุมปรึกษาหารือกับครูและผู้ปกครอง เพื่อให้ได้ความเห็นรวมและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ต้องปรับปรุงพัฒนาเชิงแนวคิด ต้องมีทีมบริหารที่เข้าใจแนวคิดของกันและกัน  ร่วมกันผลักดันแนวคิด และเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทีมงาน

   มีแผนงาน และดำเนินงามตามแผนงานที่ตั้งไว้    มีการกระจายงาน นำไปสู่การ

ปฏิบัติ ที่ตรงตามสายงาน ต้องเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการ มีการติดตามประเมิน และการให้กำลังใจ  มีการบันทึกและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ทำรายงานการทำงานประจำปี  เพื่อสรุปผลของการปฏิบัติงาน

การบริหารต้องการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอ ผู้บริหารในฐานะผู้นำต้องเติมเต็มความคิด ประสบการณ์ของตนเพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องรู้เนื้อหาสาระ ควบคู่กับกระบวนการ มีการทดสอบและเผยแพร่แนวความคิด เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา

 

5)      ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการคุณภาพการศึกษา(Stakeholders) ประกอบด้วยใครบ้าง ? และควรมีบทบาทอย่างไร ?

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการคุณภาพการศึกษา(Stakeholders) ประกอบด้วย กลุ่มบุคคลทั้ง 3 กลุ่ม คือ ครู นักเรียน และชุมชน ควรดำเนินการตามนี้

ครู  ต้องมีการวางแผนการเรียนรู้ จัดการเนื้อหาสาระ และเลือกใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน เพื่อให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี มีสาระและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา และเป้าหมายของโรงเรียน

นักเรียน     ต้องเรียนหนังสือ และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองนอกห้องเรียน พัฒนาทักษะต่างๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลของการเรียนจึงจะมีคุณภาพ

ชุมชน   ต้องให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น โดยชุมชนอาจร่วมมือกับสถานศึกษาในการเข้าไปเพิ่มเสริมเติมความรู้ในด้านต่างๆ ตามความถนัด รวมทั้งสามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าไปเรียนรู้ในแหล่งของตน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นอกโรงเรียน เรียนรู้โลกกว้างจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเขา เห็นโอกาสในการประกอบอาชีพ และมองเห็นว่า พวกเขาต้องการความรู้และทักษะใด เพื่อให้ตนเองบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนระดับที่สูงขึ้น เพื่อไปประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัด

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: